וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות

28 נובמבר 2018
להלן הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות הפועלות בישראל

להלן הנחיות IATA לסוכנויות נסיעות הפועלות בישראל :

סוכנים מוסמכים של IATA – מסמכים נדרשים:

כל סוכנות נסיעות המוסמכת על ידיIATA , נדרשת להגיש מדי שנה, אך לא מאוחר מששה חודשים מתחילת שנת הכספיים, סט שלם ומקורי של הדוחות הכספיים (מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים) המתייחס לשנה הקודמת, והערוכים בהתאם לכללי הביקורת המקובלים ומאושרים על ידי רואה חשבון.

סוכן מוסמך אשר סוכנותו הינה בבעלות חברת אם או שהינו חלק מארגון, מחויב לצרף את דוחות חברת האם או הארגון.

יודגש, כי סוכן אשר לא ימלא אחר תנאי זה, ולא יגיש את הדוחות הכספיים בזמן שנקבע, יחויב אוטומטית להמציא ערבות בנקאית בגובה %150 מממוצע המכירות החודשי במהלך השנה האמורה.

 

אומדנים פיננסים

ההצהרה הפיננסית המבוקרת של כל הסוכנים המוסמכים, צריכה לכלול התאמה בין תוצאות הסוכנות לבין ממוצע המכירות החודשי.

 

קריטריונים וניקוד:

קיימים שלושה קריטריונים הנבדקים :

א. יחס שוטף.

ב. הון מול סך הנכסים.

ג. רווחיות.

 

א. יחס שוטף : נכסים שוטפים התחייבויות שוטפות

 תוצאה      יחס
4 נקודות 1.2 ומעלה
3 נקודות 1 ומעלה
2 נקודות 0.9 ומעלה
1 נקודות 0.8 ומעלה
0 נקודות פחות מ-0.8

יצוין, כי חובות לסוכנות של אחד מבעלי התפקידים (מנהל, בעלים, עובד וכו'), חובות מסופקים והפקדה עבור גורם שלישי (שאינו חלק מה-IATA) – לא יילקחו בחשבון לעניין היחס השוטף.

 

ב. הון מול סך הנכסים

    תוצאה    יחס  
3 נקודות מעל 10%
2 נקודות 5% ומעלה
1 נקודות 0% ומעלה
0 נקודות פחות מ-0%

יצוין, כי "הון" צריך להילקח בחשבון כחלק מ-"הון, קרנות ועודפים", אולם רק במידה והוא מוצג במאזן, ואינו יכול להמשך במשך שנתיים לפחות, מיום תאריך המאזן.

 

ג. רווחיות (לאחר מס): רווח נקי סה"כ הכנסות

 

     תוצאה יחס
1 נקודות 3% ומעלה
0 נקודות פחות מ-3%

 

ד. מידת הביטחונות הנדרשים

סוכנים מורשים אשר השיגו 5 נקודות או יותר (מתוך 8 נקודות אפשריות) – לא נדרשים לערבות בנקאית. גובה הערבות הנדרשת מהסוכנויות אשר השיגו פחות מ-5 נקודות, הינו כמפורט להלן:

 

                              תוצאה גובה הערבות הבנקאית
4 נקודות 35% ממוצע המכירות החודשי בתקופה של 12 חודשים
3 נקודות 70% ממוצע המכירות החודשי בתקופה של 12 חודשים
2 נקודות 100% ממוצע המכירות החודשי בתקופה של 12 חודשים
1 נקודות 125% ממוצע המכירות החודשי בתקופה של 12 חודשים
0 נקודות 150% ממוצע המכירות החודשי בתקופה של 12 חודשים

סכום הערבות צריך להיות מעוגל עד לגבולות של 5,000$ כלפי מעלה, כאשר הסכום המינימאלי בגין הערבות הינו 50,000 $.

יודגש, כי סוכנויות יכולות להידרש להציג ערבות בנקאית בכל זמן נתון בשנה הפיננסית, וזאת עקב נסיבות מיוחדות (כגון עליה או ירידה משמעותית בסכום המכירות).

עוד יודגש, כי את הערבות הבנקאית נדרש להגיש תוך 21 יום מתאריך הבקשה.

מאמרים נבחרים