וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עדכון חקיקה בנושא הוצאות רכב

28 נובמבר 2018
ביום 31/12/2007 פורסמו התקנות החדשות בדבר הכרה בהוצאות רכב, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 (להלן-"התקנות"). התקנות נכנסו לתוקפן ביום 1/1/2008 ובמקביל אליהן נכנסו לתוקף תקנות בדבר עדכון שווי שימוש ברכב.

מס הכנסה

ביום 31/12/2007 פורסמו התקנות החדשות בדבר הכרה בהוצאות רכב, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 (להלן-"התקנות"). התקנות נכנסו לתוקפן ביום 1/1/2008 ובמקביל אליהן נכנסו לתוקף תקנות בדבר עדכון שווי שימוש ברכב.

עיקרי התיקון כפי שנקבעו בתקנות הינם:

1. התקנות מגדירות רכב תפעולי וקובעות, כי רכב העומד בהגדרה זו ממועט מהגדרת "רכב" בתקנות, וככזה אין לזקוף בגינו שווי שימוש לעובד וכל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי. רכב תפעולי הינו אחד מאלה:

רכב תפעולי הינו אחד מאלה:

א. רכב ביטחון המשמש לפעילות מבצעית או ביטחונית.

ב. רכב המשמש אך ורק לצרכי המעביד או העסק, ובלבד שנשאר תמיד במקום העסק מחוץ לשעות העבודה (ובלבד שמקום העסק אינו מקום המגורים).

2. התקנות מוסיפות להגדרת "רכב" גם אופנועים מסוג L3 (אופנוע עם הספק מעל 33 כ"ס), ולפיכך יש לזקוף בגינם שווי ולהתיר את ההוצאות בגינם בהתאם לתקנות כמפורט להלן: (בשנת 260 – 2008 ש"ח לחודש, עד שנת 750 – 2010 ש"ח לחודש).

3. אופן התרת הוצאות לרכב (לרבות אופנועים כמפורט לעיל) – התקנות למעשה מבטלות את נוסחת 9,900 ק"מ או %25 מההוצאה כגבוה, וקובעות הבחנה חדשה בין רכב צמוד לעובד לבין רכב המשמש את העסק ואינו צמוד לעובד ספציפי. התקנות קובעות כי בכל הקשור לרכב צמוד שהמעביד העמיד לרשות עובדו, אשר נזקף בגינו שווי לעובד – יותרו כל ההוצאות במלואן.

4. בכל הנוגע לרכב שאינו צמוד – ההוצאות יותרו לפי הגבוה מבין סך הוצאות הרכב בניכוי שווי שימוש אשר היה נזקף לו הרכב היה מוצמד לעובד לבין %45 מהוצאות הרכב (%25 ברכב דו גלגלי).

5. לגבי עצמאי – כאמור בסעיף 4.

 

שווי הרכב שיש לזקוף לעובד

העלאת שווי השימוש החלה מינואר 2008 ותסתיים בשנת המס המתחילה בינואר 2011 כדלקמן:

קבוצה 2007       2008       2009       2010       2011 ואילך
1 1,180 1420 1700 1920 2260
2 1330 1570 1860 2090 2450
3 1740 2160 2630 2800 3150
4 2160 2640 3200 3380 3780
5 3030 3680 4440 4680 5230
6 3850 4720 5720 6050 6780
7 4850 5980 7290 7760 8720
רכב דו גלגלי 260 540 750 750

מע"מ

על פי פסק דין "על רד הנדסה מעליות", ניתן, במקרים מסוימים, לקזז %90 מסך מיסי התשומות בגין רכבים תפעוליים.

 

הננו לציין כי, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

מאמרים נבחרים

שבוע עבודה במשק 

על פי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק לפי חוק הסכמיים קיבוציים, התשי"ז-1957 אשר פורסם ביום 15.3.18 וחל על כל העובדים והמעסיקים בישראל , ...

למאמר המלא >

ימי גיבוש לעובדים

ביום 9 באפריל 2018 התפרסמה הנחייה מאת רשות המיסים בנוגע לזקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן ...

למאמר המלא >

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >