וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

עריכת דוחות כספיים – לאור הפרדת התפקידים הנדרשת

28 נובמבר 2018
במהלך חודש אוגוסט 2008, החליטה הרשות לניירות ערך להחמיר את נהלי עריכת הדוחות הכספיים. הנחייתה היא כי החל משנת 2009 תהיה הפרדה מלאה בין הכנת הדוחות הכספיים לבין הביקורת על דוחות אלו.

כללי

במהלך חודש אוגוסט 2008, החליטה הרשות לניירות ערך להחמיר את נהלי עריכת הדוחות הכספיים. הנחייתה היא כי החל משנת 2009 תהיה הפרדה מלאה בין הכנת הדוחות הכספיים לבין הביקורת על דוחות אלו.

על פי הרשות : "אי תלותו של רואה החשבון המבקר בתאגיד המבוקר הינו תנאי הכרחי וחיוני להקניית אמינות למידע הפיננסי המובא לציבור באמצעות הדוחות הכספיים, ולשם הבטחת מימוש עקרון הגילוי הנאות ושמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים".

פועל יוצא של הנחיה זו – כאשר משרד רו"ח ממונה לביצוע שירותי עריכת דוחות כספיים לחברה, הוא אינו יכול להעניק לה שירותי ביקורת חשבונאית.

 

שירותי עריכת דוחות כספיים

מטרת השירות הינה עריכת דוחות כספיים, שנתיים ורבעוניים בהתאם לתקנות ניירות ערך עריכת דוחות כספיים שנתיים, החלות על חברות ציבוריות.

למעשה מתייחס השירות לחברות ציבוריות וחברות בנות או כלולות שלהן. השירות יינתן תוך שיתוף פעולה מלא עם רואה החשבון המבקר, אשר עימו נפגש, ונביא לידי פתרון את כל הסוגיות החשבונאיות אשר יעלו במהלך הכנת הדוחות הכספיים.

משרדנו מציע את שלבי העבודה הבאים:

  • פגישה עם רואה החשבון המבקר.
  • הכרת החברה על כלל מאפייניה וסביבתה העסקית.
  • קבלת מאזן בוחן ופירוטים הנדרשים לתאריך החתך.
  • הכנת תזרים מזומנים.
  • איחוד דוחות כספיים (במידה ונדרש).
  • הכנה של פירוטים והרכבים לדוח הכספי.
  • חישוב מיסים נדחים, מס תיאורטי והפרשה למס.
  • הדפסת הדוחות הכספיים, לרבות ביאורים בהתאם לתקנות ניירות ערך עריכת דוחות כספיים שנתיים, וכן בהתאם לדרישות החברה ורואה החשבון המבקר.
  • במידת הצורך, ביצוע עדכונים לדוחות, בהתאם לדרישת החברה ורואה החשבון המבקר.

מחלקת עריכת דוחות כספיים

משרדנו מספק שירותי עריכת דוחות כספיים למגוון חברות מענפים שונים. השירות ניתן, בין היתר, על די מנהלי ביקורת מנוסים, אשר להם ידע וניסיון נרחבים בעריכה ובביקורת של דוחות כספיים בהתאם לחוק ניירות הערך ותקנותיו וכללי ה-IFRS, לפי העניין.

וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות

הפירמה עוסקת בביקורת דוחות כספיים של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א, חברות תעשייתיות, חברות ממשלתיות, חברות בניה וחברות העוסקות במסחר, לרבות חברות שמרבית עסקיהן עם גופים ומוסדות כספיים בחו"ל וחברות אשר חייבות בדיווח כספי על פי כללי החשבונאות המקובלים הבינלאומיים (IFRS). שירותים אלה כוללים הכנת דוחות כספיים שנתיים, דוחות כספיים רבעוניים ודוחות מיוחדים על פי דרישה בשקלים, בדולרים או בכל מטבע נדרש. לגבי חברות הנכללות בקבוצה, אשר הדיווח הכספי שלהן מחייב פורמט מיוחד, אנו מבצעים התאמה של הדיווח בהתאם לצורכי הקבוצה וזאת מבלי לפגוע בדרישות הרשויות בישראל. המגוון הרב של הלקוחות בתחום הביקורת מאפשר לפירמה להעניק שירותי יעוץ מקצועיים לעסקים וגופים בתחומי פעילות שונים ומגוונים.

בנוסף, עוסקת הפירמה בהכנת תשקיפים לקראת יציאת חברות להנפקות בבורסה לניירות ערך. במסגרת זו מתבצעת בדיקת הנתונים שנמסרו על ידי החברות וכן בדיקה התאמה של הנתונים המתפרסמים על ידי עורכי הדין של החברה לאלה הרשומים בדוחות הכספיים.

כמו כן, הפירמה משמשת כיועצת של משקיעים וחברות על בסיס שוטף (בעיקר חברות השקעה ציבוריות), וכתוצאה מכך נדרשים ללוות את אותן חברות בעסקאות פיננסיות שונות לרבות עסקאות השקעה, מיזוג, רכישה של חברות ומימון פרויקטים. לעיתים עסקאות אלה הינן רכישה של מניות מבעלי שליטה ועל כן מצריכות ביצוע הערכות שווי ספציפיות או בדיקות נאותות לשם ביצוע העסקה. במסגרת זו, מלבד הערכות שווי ובדיקות נאותות, אנו ממליצים על מבנה התקשרות ראוי שאמור לתת, בין השאר, תשובות הולמות לצורכי המימון, המס בישראל ובחו"ל ולהיבטים אחרים.

עוד יצוין, כי פועלת בפירמה מחלקה כלכלית העוסקת בעבודות כלכליות מגוונות כגון : הערכת שווי ובדיקות נאותות, גיבוש ויישום תכניות עסקיות בארץ ובחו"ל, הכנת בקשות אשראי למוסדות פיננסיים, עריכת סקר סיכונים, ניתוח תהליכים פנימיים ובניית דוחות לצורך דיווחים חיצונים ופנימיים.

להלן אנשי הקשר של משרדנו לעניין זה:

שם איש הקשר מייל טלפון
רו"ח אנוך יוסי yossi@wke.co.il 054-4293130
רו"ח גולנסקי מוטי moti@wke.co.il 052-4760010

מאמרים נבחרים

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן. הצעת החוק, המתבססת ...

למאמר המלא >

דיבידנד מוטב

הוראת השעה לעניין דיבידנד מוטב ותיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: " הפקודה"). נקבעו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת ...

למאמר המלא >

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >