וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

תיקוני חקיקה בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג-בתחום המס

28 נובמבר 2018

1. כללי

בחודש אוגוסט 2011 מינה ראש הממשלה צוות בראשות פרופ' טרכטנברג לבחינת חלופות להקלת נטל המחיה בישראל. ואכן – בימים אלו פורסמה הודעת ממשלת ישראל הקובעת כי, בישיבה מיום 30/10/11, קיבלה הממשלה החלטות משמעותיות על שינויים בדיני המס בהתאם להמלצות הועדה, והשינויים המוצעים נכללים בהצעת חוק מטעם הממשלה.

נכון למועד כתיבת חוזר זה לא הסתיימו הליכי החקיקה וסביר להניח שיחולו שינויים בסעיפי הצעת החוק במהלך הליכים אלו, אך מומלץ להיערך לקראת השינויים הצפויים.

2. עיקרי תזכיר החוק

להלן מובאים בקצרה עיקרי תיקוני החקיקה המוצעים, החל מיום 1.1.2012 )להלן "יום התחילה"(, כמו כן מצאנו לנכון להעלות שיקולים אותם יש להביא בחשבון במסגרת ההיערכות לסוף שנת המס )במידה ותיקוני החקיקה יאומצו ויגובשו לכלל חוק סופי ומחייב(.

 • העלאת מס חברותהחל משנת 2012 יועלה שיעור מס החברות והוא יעמוד על %25. נזכיר כי בהתאם למתווה הנוכחי היה שיעור מס החברות אמור לרדת, באופן הדרגתי, עד ל- %18 בשנת 2016, כאשר בשנת 2012 היה שיעור מס החברות אמור לעמוד על %23.
 • העלאת שיעור המס השולי של יחידיםמדרגת המס העליונה החלה על יחידים תוגדל משיעור של %44 לשיעור של %44. בהתאם – על ההכנסה החייבת של יחיד החל מ- 40,231 ₪ לחודש )בערכי שנת 2011( יחול שיעור מס של %48.
 • העלאת המס על רווחי הון, שבח מקרקעין, ריבית ודיבידנדים
  1. לגבי נכסים )למעט ניירות ערך סחירים, לגביהם נקבעה הוראה נפרדת( שנרכשו עד ליום ה- 31.12.2011, נקבע כי מכירתם תחוייב במס רווח הון )או במס שבח מקרקעין(, לפי שיעורי המס החלים בתקופות שלגביהן מחושב רווח ההון או השבח, בהתאם לשיטת החישוב הליניארית; כלומר: בשיעורי מס של %20 ושל %25 לבעל מניות מהותי )ולגבי שבח בשיעור מס של %20(, ובדין החדש בשיעורים של %25 ו-%30 לבעל מניות מהותי.
  2. שיעור המס יחול לגבי חלוקת דיבידנד החל מיום 1.1.2012, ללא נפקות באשר למועד שבו נוצרו הרווחים מהם חולק הדיבידנד. חברות שיש בהם "עודפי מזומנים" – מומלץ לשקול חלוקת דיבידנד בגובה הרווחים הצבורים, עד ליום 31/12/11, ותשלום מס דיבידנד מופחת של %25, במקום %30. נציין כי עם העלאת שיעור מס החברות והמס על הדיבידנד יחול שיעור מס כולל של %4..5 על דיבידנד שחולק לבעל מניות מהותי. שיעור זה קרוב לשיעור המס השולי הגבוה ליחידים.
  3. לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה, ייקבע הסדר לפיו בשל התקופה שעד ליום 31.12.2011 ימוסה רווח ההון בשיעור המס שחל עד ליום ה- 1.1.2012, ותיקבע תקופת רווח חדשה החל מאותו מועד. יש לציין כי תזכיר ההצעה כולל המלצה לאפשר ביצוע מכירה רעיונית, שתיצור מחיר ושווי רכישה חדשים כך שהשיעור של %25 יחול רק לגבי חלק רווח ההון הנצבר החל מיום התחילה. בהקשר לאמור בסעיף הקודם – ברצוננו לציין כי בימים אלו בהם יורדים שערי מניות מסוימים יש לבחון היטב את השלכות המס הנובעות מהפסדים שמומשו ומכאלו "על הנייר" – הפסדים שוטפים מני"ע ניתנים לקיזוז, באותה השנה, גם כנגד הכנסה מדיבידנד. במידה ומדובר ב"בעל שליטה" שנוצרו לו הפסדים מני"ע השנה, מומלץ לחלק דיבידנד עד ליום 31/12/11, בגובה ההפסדים שנצברו.ב"חלוקה" זו יש רווח משולש:
   • חלוקת "דיבידנד" ללא מס )הואיל וישנם הפסדים מני"ע שיקוזזו כנגד ההכנסה מדיבידנד(. נציין כי בפועל ינוכה מס, אך ניתן יהיה לקבלו חזרה, לאחר הגשת הדוח השנתי )או לבקש מראש פטור מניכוי מס במקור(.
   • קיזוז הפסד שהמס בגינו היה צפוי להיות %20 בלבד )מני"ע( כנגד דיבידנד שהמס בגינו %25, ולמעשה, החל מ- 1/1/12, המס בגינו יהיה %30! כך שניתן לומר שיש פה רווח נוסף של %10!
   • ככל הנראה אפשרות הקיזוז של הפסדים מניירות ערך כנגד דיבידנד לא יתאפשר החל משנת 2012, וזאת עקב ניסוחים שונים בחוק, אשר למעשה ימנעו קיזוז זה.
  4. העלאת שיעורי המס על ריבית ודמי ניכיון תחול לגבי הצבירה מיום 1.1.2012 ואילך. לגבי תכניות חיסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו לפני יום פרסומו של תיקון החוק המוצע, שיעור המס הגבוה יחול על ריבית שנצמחה החל מיום 1.1.2012 או מהמועד הראשון שבו ניתן היה למשוך את הכספים מהתכנית או מהפקדון, לפי העניין, ללא הרעה בתנאי החיסכון, לפי המאוחר מביניהם. הריבית מיום השינוי תחושב לפי השיטה הליניארית.
 • העלאת מיסוי בעלי מניות באיגוד מקרקעיןבהתאם לאמור לעיל בגין רווח ההון ממכירת מניות של איגוד מקרקעין ימוסה בעל מניות מהותי במס של %30! , נציין כי פירוק של איגוד המקרקעין, עד תום שנת המס, תאפשר "גרירה" של %25 מס שבח עד ליום מכירת המקרקעין בפועל.
 • מס נוסף על הכנסות של יחידים מעל מיליון ₪יוטל "מס מיוחד להכנסות גבוהות" בצורת מדרגת מס נוספת בשיעור של %2 על סך הכנסתו החייבת של יחיד מכל מקור שהוא )מעסק, עבודה, ריבית דיבידנד, רווח הון וכד'(, העולה על סכום של 1 מיליון ש"ח לשנה )בערכו לשנת המס 2011(.

  כלומר, לבעלי הכנסות חייבות מעל למיליון ₪ – שיעור המס השולי החל על הכנסה רגילה יהיה %50, שיעור המס על הכנסות מדיבידנדים, ריבית ורווחי הון יעמוד על %27 ולבעלי מניות מהותיים – %32.

  יש לשים לב כי מס נוסף זה יחייב הגשת דוחות על ההכנסה גם למי שלא היה חייב עד כה בדיווח שנתי.

 • נקודות זיכוי לאבותהחל מיום 1.1.2012 יובאו בחשבון בחישוב המס של אב לילד שטרם מלאו לו שלוש שנים בשנת המס, נקודות זיכוי כנגד המס החל על הכנסה מיגיעה אישית כדלקמן:
  1. בשנת הלידה – נקודת זיכוי אחת;
  2. בכל אחת משתי שנות המס הבאות – 2 נקודות זיכוי;
  3. %7.5 בתקופה שמיום 1 בינואר 2016 ואילך.

3. סיכום

לאור תיקוני החקיקה המוצעים, להלן מספר שיקולים אותם יש להביא בחשבון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס:

 • חלוקת דיבידנד בסוף שנה
 • הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות לאור עליית שיעורי המס
 • מכירה רעיונית של ניירות ערך נסחרים.
 • בניירות ערך בהם קיימים הפסדים, יש לבחון את מכירת נייר הערך לצורך גיבוש ההפסד וניצולו כנגד תשואה מניירות ערך או רווחי הון שייתכן ויהיו חייבים בשיעורי מס גבוהים יותר
 • לגבי מי שחייב בהכנסות שוטפות מדיבידנד רעיוני בשל חברה נשלטת זרה-הקדמת הדיבידנד בפועל לשנה הנוכחית

כאמור – הצעת החוק טרם עברה את הליכי החקיקה הדרושים אך יש לבחון את המשמעות הכוללת במידה ותתקבל ולהיערך בהתאם.

נציין כי מטרת סקירה זו הינה להציף, להאיר ולהדגיש את תיקוני החקיקה המוצעים. נוכח המורכבות והריבוי של השינויים והחלופות לא ניתן לתת פתרון אוניברסאלי ויש לבחון כל מקרה לגופו! סקירה זו אינה באה במקום ואיננה מתיימרת להוות יעוץ ספציפי ו/או הצעת ו/או המלצה לפתרון. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מתאים במשרדנו.

 

טבלה שינויים

 

שיעור המס שיטת החישוב
מ-2011       ל-2012
רווח הון/שבח ריאלי 20%/25%   25%/30% לינארית
דבידנד 20%/25%   25%/30% ללא קשר למועד הנפקת הרווחים
ריבית ודמי נכיון צמוד 20%             25% לינארית
ריבית על תכנית חסכון ופקדונות 20%             25% (3)
רווח הון מניירות ערך סחירים 20%/25%   25%/30% (4)

 

 1. שיעור המס הגבוה בכל משבצת מתייחס לבעל מניות מהותי
 2. לינארית- לגבי נכסים שלגבי מכירתם חל כבר לפי הדין הקיים חישוב מס לפי השיטה הליניארית )כלומר – נכסים שנרכשו לפני 1.1.03 ומקרקעין שנרכשו לפני 7.11.2001(, במכירתם ייערך חישוב ליניארי לרווח לגבי שלוש תקופות )ולא שתי תקופות, כפי שנערך היום(. תקופה ראשונה )יום הרכישה עד 1.1.03( על פי שיעור מס שולי, תקופה שניה – מ – 1.1.03 עד 1.1.12( לפי שיעור מס של %20 )ולגבי רווח הון בידי בעל מניות מהותי-%25( ותקופה שלישית )מיום 1.1.12 עד יום המכירה( לפי שיעור מס של %25 )ולגבי בעל מניות מהותי-%30(. כל זאת – בהתאם לרווח היחסי המחושב לתקופה הרלבנטית, לפי השיטה הליניארית.
 3. שיעור המס הגבוה יחול על ריבית שנצמחה החל מיום 1.1.2012 או מהמועד הראשון שבו ניתן היה למשוך את הכספים מהתכנית או מהפקדון, לפי העניין, ללא הרעה בתנאי החיסכון, לפי המאוחר מביניהם. הריבית מיום השינוי תחושב לפי השיטה הליניארית.
 4. לא יהיה חישוב לינארי, אולם תתאפשר "מכירה רעיונית" של ניירות הערך במהלך חודש דצמבר.

מאמרים נבחרים

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן. הצעת החוק, המתבססת ...

למאמר המלא >

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >