וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

רשם העמותות מהפכת ה-Paperless

11 יוני 2019

רשות התאגידים – רשם העמותות
מהפכת ה-Paperless

 1. אפריל 2019 – כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון) – הגשת דוח מילולי, פרוטוקול אסיפה כללית ומסמכים נלווים בצורה מקוונת בלבד.
 2. פורמט חדש לדוח המילולי – דוח מפורט יותר ו"חכם".
 3. לראשונה אפשרות להגשה באמצעות כרטיס חכם או על בסיס הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.
 4. בקשות לניהול תקין לשנת 2020 ישודרו ויוגשו בצורה מקוונת בלבד ובהתאם לפורמט החדש בלבד.
 5. עמותות "קטנות" (שמחזורן הכספי השנתי נמוך מ-500 אש"ח) לא מחויבות להגיש דוח כספי אולם יכולות להגיש.
 6. עמותות "קטנות" נדרשות לדווח במסגרת הדוח המילולי על נתונים כספיים מסוימים כגון: דיווח מפורט על הכנסות, הוצאות, יתרה בבנק והלוואות שנלקחו על ידן.
 7. דיווח על תרומות יהיה רק על תרומות מעל 100 אש"ח במקום מעל 20 אש"ח או תרומה שנתית מצטברת של 50 אש"ח לפחות והמהווה 20% מהמחזור הכספי השנתי של העמותה.
 8. דוח כספי ייחתם ידנית כבעבר ויוגש כקובץ סרוק במערכת הדיווחים החדשה.
 9. פרוטוקול אסיפה כללית – דיווח מקוון בלבד.
 10. פרוטוקול ועדת ביקורת – פרוטוקול ייחתם ידנית כבעבר ויוגש כקובץ סרוק במערכת החדשה.
 11. שינויים במדיניות רשות התאגידים לעניין אישור ניהול תקין

א. מתן אישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות העומדות בתנאים שייקבעו ע"י הרשם (עמותות הנחשבות "מסודרות").

ב.  לא פוטר מהגשת דיווחים שנתיים.

ג.  עמותה "מסודרת"- קריטריונים ( 5 שנים רצוף):

– ללא הערות באישור ניהול תקין.

– אישורי ניהול תקין התקבלו לפני תחילת השנה לגביה ניתן האישור.

– העמותה לא הייתה בהליך של תיקון ליקויים מטעם הרשם.

 

 

 

 

 

 

מאמרים נבחרים