וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

דיבידנד מוטב

07 נובמבר 2018
הוראת השעה לעניין דיבידנד מוטב ותיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: " הפקודה").

הוראת השעה לעניין דיבידנד מוטב ותיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: " הפקודה"). נקבעו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק"), בוצעו מספר תיקונים בפקודה שמטרתם לאפשר לרשות המסים להתמודד עם חברות אשר צוברות רווחים ונמנעות מחלוקת דיבידנד. 

בתוך אלה, תוקן סעיף 77 לפקודה ה מתיר למנהל רשות המסים להורות על חלוקת דיבידנד בחברת מעטים בכפוף לתנאים מסוימים. בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי היום פרסמה רשות המיסים את רשימת המועמדים לכהונה כחברים בוועדה המייעצת, דבר אשר יש בו כדי לרמז על כוונת רשות המסים לעשות שימוש בסמכותה ולהפעיל את סעיף זה. 

דיבידנד מוטב

בד בבד עם תיקונו של סעיף 77 לפקודה ובכדי לאפשר לחברות בהן נצברו רווחים כאמור ערב חקיקת החוק לחלק דיבידנד באופן רצוני, נקבעה הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- 125ב(3) לפקודה, המפחיתה את שיעור המס על דיבידנד המתקבל בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי או בידי הנישום המייצג בחברה משפחתית ל-25% במקום 30%. בנוסף, הוראת השעה קובעת שעל הדיבידנד הנ"ל לא יחולו הוראות סעיף 121ב לפקודה.

 היינו, ההכנסה מהדיבידנד לא תמוסה במס יסף בשיעור של   3%1   (להלן: " הדיבידנד המוטב"). 

הווה אומר: הדיבידנד המוטב מגלם בתוכו הטבת מס בשיעור של כ– 8%. 

להשלמת היריעה נציין בקצירת האומר, כי דיבידנד מוטב נדרש לעמוד בכל התנאים המצטברים המנויים להלן: 

1.      הדיבידנד חולק מרווחים שנצברו עד לתום שנת המס 2016; 

2.      הדיבידנד חולק בתקופה שתחילתה ביום 1 בינואר וסיומה ביום 30 בספטמבר 2017; 

3.      בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או 

ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל הדיבידנד על ידי החברה המחלקת, ובהפחתת ההכנסה מדיבידנד שמוסתה על פי הוראת השעה, לא פחת ממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו למקבל הדיבידנד מהחברה המחלקת בשנות המס 2015 ו- 2016. 

עוד יצוין, כי לא יותר קיזוז הפסד הון מניירת ערך אחרים כנגד ההכנסה מהדיבידנד המוטב. 

לסיכום, הוראת השעה לחלוקת דיבידנד מוטב – המקנה כאמור הטבה של כ- 8% בשיעור המס – עומדת להסתיים בקרוב ואנו ממליצים ליחידים וחברות עבורן הדבר רלוונטי לבחון את האפשרות לבצע חלוקה כאמור בהקדם, וזאת בשים לב לכך שייתכן ורשות המסים תפעיל את סמכותה מכח סעיף 77 לפקודה, כמו גם לאור האפשרות לחסכון של 8% בחלוקת דיבידנד בחלוקה רצונית בעתיד.  

מאמרים נבחרים

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >

ימי גיבוש לעובדים

ביום 9 באפריל 2018 התפרסמה הנחייה מאת רשות המיסים בנוגע לזקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן ...

למאמר המלא >

שבוע עבודה במשק 

על פי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק לפי חוק הסכמיים קיבוציים, התשי"ז-1957 אשר פורסם ביום 15.3.18 וחל על כל העובדים והמעסיקים בישראל , ...

למאמר המלא >