וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

ימי גיבוש לעובדים

07 נובמבר 2018
ביום 9 באפריל 2018 התפרסמה הנחייה מאת רשות המיסים בנוגע לזקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד.

ביום 9 באפריל 2018 התפרסמה הנחייה מאת רשות המיסים בנוגע לזקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים.

הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד.

לפיכך, בהתאם להנחיה, במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן אין צורך לזקוף שווי לעובדים ומנגד ההוצאה תותר בניכוי לצורכי מס: 

א. צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב.

ב.  ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.

ג.  ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.

ד. העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76 (ד) לפקודת מס הכנסה).

ה.  פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.

ו.  לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.

ז.  הפעילות נערכת בישראל.

ח. מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

הבהרות ודגשים נוספים

  1. עלהמעסיקלשמורמסמכיםמאמתיםלקיוםהכלליםלעיל.
  1. העלויותבהןעמדהמעסיקהינןסבירותביחסלפעילותומטרתה. לענייןזה,עלויותהעומדותבהוראותתכ"מ, הינןעלויותסבירות(נכוןלהיום 400  –₪ לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ₪ ליום לפעילות הכוללת לינה)
  1. בכלמקרהשאינועומדבכלליםאלו,ישלזקוףשוויהטבה.

במסגרת ההנחיות, אין התייחסות למועד תחולתן ונראה כי ניתן ליישמן גם בקשר לימי גיבוש שנערכו עובר למועד פרסומן. 

מאמרים נבחרים

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן. הצעת החוק, המתבססת ...

למאמר המלא >

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >