וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

07 נובמבר 2018
בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם למלצרים ולעובדים האחרים, הן לעניין דיני העבודה והן לעניין דמי הביטוח הלאומי. ניתן להניח שרשות המיסים תאמץ את פסק הדין על מנת להחיל את כל הוראות המיסוי המתייחסות לשכר עבודה, גם לגבי הטיפים, כולל חובת הרישום של הטיפים בקופת המסעדה כחלק מהכנסותיה לכל דבר, בין היתר לעניין חובת ניכוי המס במקור מהטיפים, חבות מע"מ ומס הכנסה ועל שכר זה ועוד.

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם למלצרים ולעובדים האחרים, הן לעניין דיני העבודה והן לעניין דמי הביטוח הלאומי. ניתן להניח שרשות המיסים תאמץ את פסק הדין על מנת להחיל את כל הוראות המיסוי המתייחסות לשכר עבודה, גם לגבי הטיפים, כולל חובת הרישום של הטיפים בקופת המסעדה כחלק מהכנסותיה לכל דבר, בין היתר לעניין חובת ניכוי המס במקור מהטיפים, חבות מע"מ ומס הכנסה ועל שכר זה ועוד.

עקב ההיערכות החדשה הנדרשת בעקבות פסק דין זה, בית הדין הארצי לעבודה אפשר דחייה של תחולת המהפכה החדשה, עד לתחילת שנת 2019, לאור המשמעות הכספית הניכרת שתהיה למהפכה זו על המסעדות , ואולי גם מתוך ציפייה שיוגש בג"ץ לבית המשפט העליון כנגד הפסיקה, או שהמחוקק ירים את הכפפה ויסדיר את הנושא בחקיקה עד סוף 2018.

נימוקים לפסיקה

פסיקה זו ניתנה ב-26.3.2018 (עב"ל 44405-10-15, עומרי קיסהמוסד לביטוח לאומי), בהקשר לתביעת מלצר מהמוסד לביטוח לאומי לכלול בחישוב דמי האבטלה ששולמו לו מהמוסד לביטוח לאומי, את סכומי הטיפים אשר קיבל מלקוחות המסעדה בה עבד. הדיון אוחד עם ערעור של מסעדה, אשר דרשה לכלול את הטיפים שקיבל מלצר שעבד אצלה, בחישוב שכר המינימום שלו (ע"ע 28480-02-16, ד.ע יבוא וניהול מסעדנות בע"מבודה).

במסגרת בחינת הסוגיה, נסקרו בפסיקה הנוכחית שני מבחנים בהקשר של דיני המס אשר נקבעו על ידי בית המשפט העליון בפרשת הולדינגס ( ע"א 476/87, ספארי הולדינגס בע"מ, נ' פקיד שומה תלאביב 1, 1990) ואושררו בפסקי דין אחרים כדרך לקבוע אם יש חובה לרשום את הטיפ בקופת המסעדה, "מבחן הוולונטריות" ו"מבחן אמצעי התשלום".

לפי מבחן הוולונטריות, נקבע כי אם דמי שירות מהווים חלק מהמחיר אשר הסועד נדרש לשלם, אז הסכום הכולל מהווה הכנסה בידי בעל המסעדה והיא חייבת ברישומו. אולם, דמי שירות הניתנים מתוך רצונו הטוב של הסועד, שלא על-פי דרישה, ייראו כהכנסה בידי המלצר והמסעדה אינה חייבת ברישומו.

לעניין מבחן אמצעי התשלום, נקבע כי אם דמי השירות משולמים מאותו אמצעי התשלום שממנו שולם למסעדה אזי הוא חלק מהמחיר שנדרש הסועד לשלם.

לאור המבחנים שפורטו התייחס בית הדין הארצי  לפסיקה של בית המשפט העליון (בג"ץ 2105/06, כהןהמוסד לביטוח לאומי ניתן ביום 26.7.2010) לפיה בחישוב קצבת תלויים אשר משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, יש להתחשב בהכנסה הכוללת כולל טיפים.  

בית הדין הארצי ציין כי לפי פסיקת בית המשפט העליון, ההסדר הנוכחי של הוצאת הטיפים למלצרים מחוץ למעגל הרגיל של רישום הכנסות ותשלום משכורות, אינו סביר, שכן משמעות הסדר זה הינה אי תשלום מס בגין הכנסות אלו וחיוב המוסד לביטוח לאומי, על יסוד הכנסות שלא שולמו בגינן ביטוח לאומי. ולכן, בעניין קיס, אימץ בית המשפט העליון את עמדה זו שהובאה בפסק הדין וקבע כי כל טיפ כספי בענף המסעדות ייחשב כהכנסה השייכת למסעדה וכל הכנסה של המלצר מטיפ כזה היא הכנסת עבודה ממעסיקו, ללא קשר לשאלה אם היא ניתנה מרצונו הטוב של הסועד או לפי דרישת המסעדה.

פסק הדין

בית הדין הארצי קבע כי יש לראות בדמי השירות, לעניין משפט העבודה ודיני הביטוח הלאומי, כהכנסה השייכת לבית העסק וכהכנסתם של עובדי שרשרשת השירות משכר עבודה מאת המעסיק. ללא קשר למבחן הוולונטריות ומבחן אמצעי התשלום.
נקבע כי כספי הטיפ הם הכנסת עבודה של עובדי שרשרת השירות מאת מעסיקם, לרבות באשר להפרשות לפנסיה, חישוב פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.
בהיעדר התניה מפורשת אחרת בטופס ההודעה לעובד על תנאי העבודה או בדרך אחרת כדין, המעסיק רשאי להשתמש בכספי הטיפ אך ורק לצורך תשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות, על פי ההסדר המוסכם במסעדה, אשר צריך להיות במפורש ועדיף בכתב.

עם זאת, המעסיק כמי שקבוע את הסדרי השכר וכלל תנאי ההעסקה במסעדה, כולל התנאים הנוגעים לכספי הטיפ, רשאי בכפוף לכל דין, להגיע להסכמה עם עובדי שרשרת השירות בעסקו, בדבר התניה החורגת מברירת המחדל. כך, ניתן לעיתים לקבוע התניה חורגת לפיה המעסיק רשאי להשתמש בכספי הטיפ, העולים על שכר המינימום או על שכר בשיעור גבוה יותר שסוכם עליו, לשם תשלום תשלומי החובה החלים על המעסיק, כדוגמת חלקו בדמי הביטוח הלאומי ובהפרשות לפנסיה או תשלום הזכויות הסוציאליות של עובדי שרשרת השירות.

התניה חורגת זו כפופה לכל דין, כולל הוראות סעיף 5 לחוק הגנת השכר (לעניין איסור שכר כולל), וסעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים (לעניין שכר הכולל פיצויי פיטורים). בכל מקרה, בין אם לפי ברירת המחדל ובין אם על פי התניה חורגת, לא ישולם לעובד שכר בשיעור הנמוך משכר המינימום על פי חוק או מהשכר החוזי לפי הגבוה.

משכרו של העובד ינוכו כל תשלומי החובה אשר יש לנכות משכר עבודה-דמי ביטוח לאומי (חלק העובד) והפרשות לפנסיה (חלק העובד). אם לא שולמו דמי הביטוח הלאומי בגין כספי הטיפ, המוסד לביטוח לאומי רשאי לחזור אל המעסיק בתביעת שיפוי, לפי סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי.

בקרות מקרה המזכה בתשלום גמלת ביטוח לאומי, הגמלה תחושב על בסיס הכנסת המלצר האמיתית והמלאה הכוללת את כספי הטיפ.

בית הדין קבע כי ההסדר החדש ייכנס לתוקף מיום 1.1.2019. ויחול על ענף המסעדנות בלבד (מסעדות, בתי קפה, ברים ופאבים), לגבי כלל העובדים המהווים חלק מחוליות השירות והנהנים, על פי הנוהג, מכספי הטיפ.

כרגע, פסק הדין מתייחס לדיני הביטוח הלאומי ומשפט העבודה בלבד אך ברור כי רשות המיסים תאמץ את פסק הדין גם לעניין דיני המס על היבטיו השונים כגון חבויות המס במקור משכר העובדים כולל הטיפים ודיווח מלא על הטיפים כשכר עבודה וכן חיוב במס ערך מוסף על ההכנסות מהטיפים. בנוסף, צפוי להיות מוגש בג"צ כנגד פסק הדין. כך שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה בנושא.
בנוסף ,ייתכן ותיעשה הסדרה חוקית של סוגיית הטיפ עד סוף 2018 ולפני תחולת פסק הדין. בכל מקרה, ברור כי יש להיערך למהפכה הצפויה בהקשר לטיפים החל מסוך 2019, בין אם הנושא יוסדר בחקיקה ובין אם לא.

מאמרים נבחרים

דיבידנד מוטב

הוראת השעה לעניין דיבידנד מוטב ותיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: " הפקודה"). נקבעו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת ...

למאמר המלא >

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן. הצעת החוק, המתבססת ...

למאמר המלא >

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >