וקסלר, קודנצ’יק, אנוך ושות’

רואי חשבון

הנדון: חוזר בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן

07 נובמבר 2018

ביום 12.3.2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן הצפויה להטיל מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן.

הצעת החוק, המתבססת על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובעת כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, וזאת במגוון רחב של פעולות כספיות. ועדת לוקר סברה כי לשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים יש מאפיינים דומים למזומן, ולכן יש להגביל גם את השימוש בהם. 

החוק קובע הגבלות על תשלום במזומן, בין אם מדובר במטבע ישראלי או זר, והגבלות על שימוש בשיקים וחובת דיווח על רוכש זכות במקרקעין. בחוק נקבעו סנקציות בגין הפרת הוראותיו.

ההגבלות יחולו על שימוש במזומנים. הן על המשלם והן על המקבל אותם. הן על עוסקים והן על אנשים פרטיים אפילו אם המזומנים יתקבלו כשכר עבודה, הלוואות, תרומות ומתנות.

המגבלות על שימוש במזומן ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2019, והמגבלות על השיקים  ביום 1 ביולי 2019. 

ב-9 החודשים הראשונים שבהם יופעל ההסדר, לא יוטל עיצום כספי או קנס על מי שהפר את המגבלות בפעם הראשונה, וזאת כדי לאפשר לציבור תקופת הסתגלות.

על פי החוק, תהיינה מספר מגבלות על שימוש במזומן: 

שימוש במזומן בעסקאות: נקבע כי בכל עסקה שערכה עולה על 11,000 ₪ (אם מדובר בבעל עסק) או 50,000 ₪ (אם מדובר במי שאינו בעל עסק), ייאסר תשלום התמורה במזומן גם אם התשלום במזומן הוא רק של חלק מהסכום.

שימוש במזומן כשכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה: נקבע כי בכל תשלום שכר עבודה, מתן תרומה, הענקת מתנה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 ₪ (אם לשני הצדדים אין קרבה משפחתית) או 50,000 ₪ (אם לשני הצדדים יש קרבה משפחתית), תשלום במזומן יהיה אסור אפילו רק חלק מהסכום במזומן.

רוכש זכות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:

פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.

במידה ובמועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו.יצהיר על כך ,אולם, יהיה חייב לדווח את פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.

הגבלות גם על שימוש בצ'קים

החוק מציג גם הגבלות על שימוש בהמחאות. נקבע כי אסור יהיה לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק". עוד נקבע, כי לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("שיק פתוח"), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ ,אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.תחולת החוק החל מיום 1.1.2019 , אולם הוא לא יחול על הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019 ( למעט, עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות). וכן על שיקים שהופקדו למשמרת בבנק, בנק בדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.

לאחר שנה ( בתחילת שנת 2020) מיום כניסת החוק לתוקף, תוטל חובה על שר האוצר לבחון את שינוי הסכומים האמורים במזומן מ-11,000 ₪  ל-6,000 ₪ (לגבי עוסקים), ומ-50,000 ₪ ל-15,000 (לגבי מי שאינו עוסק, למעט, בעסקה של רכישת רכב). כמו כן, יהיה על שר האוצר לבחון האם לאסור לחלוטין על פירעונו של שיק מוסב בכל סכום שהוא (למעט, אם ההיסב הוא לגוף פיננסי מפוקח, לשם פירעון השיק).

כמו כן, במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה, לפיה למשך תקופה של  שלוש שנים (עד ליום  1.1.2022, ההגבלות על השימוש במזומן ובשיקים לא יחולו על תושבי האזור או תושבי שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים וכן לא יחולו על אזרח ישראלי אשר נותן להם תשלום במזומן. אזרח ישראלי חייב לדווח לרשות המוסמכת עד ה 15- בכל חודש, האם הוא קיבל או נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחי ישראל, בעבור עסקה שמחירה עולה על 50,000 ₪.

לפי  החוק, על עוסק שיפר את המגבלות על מזומן או המחאות יוטלו עיצומים כספיים, ועל מי שאינו עוסק שיפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות פליליים (עם כוונה להפוך אותם לקנסות מנהליים).

מאמרים נבחרים

הנדון:פסק דין קיס –הכללת טיפים למלצרים בשכר העבודה החל משנת 2019

בפסיקה חדשנית מסוגה של ביה"ד הארצי לעבודה בהרכב מורחב, נקבע לאחרונה כי טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מחד כהכנסות המסעדה ומאידך, כשכר עבודה המשולם ...

למאמר המלא >

חוזר בדבר מיסוי על משיכות בעלים מחברה

בשנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לפקודת מ"ה ס' 3(ט) בדבר מיסוי משיכת בעל מניות או קרובו מחברה. עפ"י התיקון משיכה של מעל ל-100 אש"ח מחברה ...

למאמר המלא >

ימי גיבוש לעובדים

ביום 9 באפריל 2018 התפרסמה הנחייה מאת רשות המיסים בנוגע לזקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן ...

למאמר המלא >